Condicións de uso da páxina web e protección de datos

 1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de dominio web é Festivais de Galicia AIE, con domicilio a estes efectos en Rúa Urzáiz 17, baixo, 36201 de Vigo, Pontevedra, España, número de C.I.F.: V27843101. Correo electrónico de contacto do sitio web: info@festivaisdegalicia.gal

 1. USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal de Festivais de Galicia AIE atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

 1. USO DO PORTAL

www.festivaisdegalicia.gal proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes a Festivais de Galicia AIE ou ás súas licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que Festivais de Galicia AIE ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Festivais de Galicia AIE, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibeis de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. Festivais de Galicia AIE resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Festivais de Galicia AIE non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

 1. PROTECCIÓN DE DATOS

Festivais de Galicia AIE cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e traballa por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de solicito de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a info@festivaisdegalicia.gal fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Así mesmo, Festivais de Galicia AIE que dá cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

O usuario poderá facer valer os seus dereitos de rectificación e cancelación de datos persoais a través dun correo electrónico dirixido a info@festivaisdegalicia.gal

info@festivaisdegalicia.gal non recompila datos de carácter persoal do USUARIO polo mero feito de navegar pola web. Polo uso do formulario de contacto, Festivais de Galicia AIE unicamente solicitará os datos proporcionados polo USUARIO ao enviar o formulario e que serán incorporados ao correspondente ficheiro para establecer comunicación co USUARIO e responder as cuestións expostas polo USUARIO a través do contacto. Ao enviar información a través do formulario, o USUARIO expresamente acepta:

 • Que Festivais de Galicia AIE poida usar os datos proporcionados para poder dar resposta ás preguntas, consultas, solicitudes ou requirimentos realizados polo USUARIO.
 • Que Festivais de Galicia AIE poida ceder os datos proporcionados á Asociación Empresarial de Festivais de Galicia, e a calquera das empresas asociadas a esta, os datos proporcionados para poder dar resposta ás preguntas, consultas, solicitudes ou requirimentos realizados polo USUARIO, se Festivais de Galicia AIE non está en condicións de proporcionar esta información por si mesma.
 • Que os datos poden ser usados para que Festivais de Galicia AIE, a Asociación Empresarial de Festivais de Galicia ou calquera das súas empresas asociadas poidan enviar ao USUARIO información relacionada, incluída información de interese comercial e publicidade, cos festivais adheridos á Asociación.
 1. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Festivais de Galicia AIE por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da seu sitio web, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Festivais de Galicia AIE ou ben das súas licenciantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Festivais de Galicia AIE. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Festivais de Galicia AIE. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de Festivais de Galicia AIE.

 1. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Festivais de Galicia AIE non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 1. MODIFICACIÓNS

Festivais de Galicia AIE resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

 1. LIGAZÓNS

No caso de que en www.festivaisdegalicia.gal dispuxésense ligazóns ou hiperligazóns facía outros sitios de Internet, Festivais de Galicia AIE non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso, Festivais de Galicia AIE asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún das devanditos hiperligazóns ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 1. DEREITOS DE EXLUSIÓN

Festivais de Galicia AIE resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

10. XENERALIDADES

Festivais de Galicia AIE perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

11. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

Festivais de Galicia AIE poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata debidamente publicadas. que sexan modificadas por outras.

 1. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre Festivais de Galicia AIE e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Vigo, España.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
X